Efektywność produkcji jest mierzona kategoriami sześciu wielkich strat pozwalających w prosty sposób wyliczyć najpopularniejszy wskaźnik efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń, w skrócie zwany OEE. Jak wiadomo, wynik OEE ma dawać obraz aktualnego stanu systemu produkcyjnego w odniesieniu do idealnych warunków pracy, do których przedsiębiorstwo produkcyjne ma dążyć. Jednakże, z uwagi na odwieczny problem jakości danych z przebiegu realizacji produkcji, raportowanych na różnego rodzaju formularzach czy arkuszach uzupełnianych przez operatorów można stwierdzić, że wskaźnik ten nie daje wiarygodnych informacji o stanie systemu produkcyjnego z punktu widzenia badania w nim strat czasu. Co więcej, powszechnie uważa się, że analiza wyniku OEE na podstawie zebranych danych w formie papierowej jest niewystarczająca do podjęcia decyzji dotyczących kierunku poprawy efektywności produkcji. Dlatego warto zastanowić się nad wdrożeniem narzędzi informatycznych, automatyzujących proces gromadzenia danych z przebiegu produkcji na maszynach czy liniach produkcyjnych oraz przetwarzających takie dane na informacje wskaźnikowe, w tym OEE. Jednym z takich rozwiązań jest system informatyczny oparty na funkcjonalności autonomicznych tablic świetlnych, tzw. systemów andon firmy Vorne, które w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw na całym świecie. W dalszej części artykułu zostanie wyjaśnione, dlaczego ten system wybrały dziesiątki firm z różnych branży jako podstawowe narzędzie w zakresie gromadzenia danych produkcyjnych oraz w jaki sposób Dział Rozwiązań Inżynierskich firmy TQMsoft wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu tych systemów.

1. Funkcjonalność tablicy andon Vorne XL w kontekście różnych zastosowań

System andon to multifunkcjonalne narzędzie służące do ciągłego monitorowania przebiegu produkcji w wybranym obszarze przewidzianym do tego celu. Jest to system modułowy, co oznacza, że składa się on
z wielu konfigurowalnych składników. Sercem systemu andon jest tzw. autonomiczna tablica, zdolna do samodzielnego wykonywania operacji logicznych, opierająca się na sygnałach dostarczanych do niej z wybranego obszaru produkcyjnego. Poniżej na zdjęciu zaprezentowano wygląd takiej tablicy wyświetlającej przykładowy komunikat w formie ciągle przeliczanych wskaźników produkcyjnych.

 

Sygnały dostarczane do tablicy mogą pochodzić z czujników doinstalowanych np. do linii produkcyjnej lub mogą być dostarczane z istniejącej infrastruktury sprzętowej. Generalnym założeniem systemu andon jest, aby
w jak najmniejszym stopniu ingerować w funkcjonowanie systemu produkcyjnego. Aby tablica prawidłowo mierzyła wydajność linii produkcyjnej, wystarczy wyprowadzić jeden sygnał rejestrujący realizację cyklu pracy wybranej maszyny (bądź stanowiska pracy). Najczęściej sygnałem będzie impuls elektryczny pochodzący z czujnika lub z modułu wyjściowego sterownika PLC, ale równie dobrze może to być skan kodu kreskowego albo wciśnięcie przycisku przez operatora pracującego na linii produkcyjnej. Na podstawie zadanej do tablicy informacji w postaci aktualnie produkowanego wyrobu (dla którego określono idealne czasy cyklu reprezentujące wartość czasu osiąganą pomiędzy dwoma kolejnymi sygnałami w warunkach prawidłowo realizowanej produkcji) tablica odlicza czas od każdego pojawiającego się sygnału i na tej podstawie wylicza wszelkie parametry związane z wydajnością i efektywnością produkcji. Każde przekroczenie idealnego czasu cyklu jest zaliczane przez tablicę do jednej z kategorii sześciu wielkich strat w wyniku czego możliwe jest obliczenie wskaźnika OEE w trybie online.

Tablica andon firmy Vorne jest również zdolna do rejestrowania zdarzeń zachodzących w wybranym obszarze produkcyjnym. Zdarzenia te są zaliczane do czterech kategorii, w których tablica interpretuje stany pracy w obszarze produkcyjnym, tj. stan produkcji (Run) oraz trzy stany tzw. postojów długich, które dzieli się dalej na nieplanowane przestoje (Downtime), np. awarie maszyn, ustawienia w obszarze monitorowanym (Setup), np. przezbrojenia oraz wyłączenia w obszarze monitorowanym (Standby), np. przerwy socjalne czy brak zleceń. Każdy ze stanów pracy skojarzony jest z listą powodów uszczegóławiających, dlaczego tablica przyjęła aktualny stan. Rejestracja powodów wystąpienia określonych stanów pracy umożliwia ocenę problematycznych zdarzeń, które cyklicznie mogą pojawiać się w obszarze produkcyjnym, tym samym przyczynia się bezpośrednio do podjęcia środków eliminujących powody zatrzymań produkcji w obszarze. Skutkiem podjętych środków zaradczych jest poprawa wydajności i efektywności produkcji monitorowanego obszaru. Przykładowy widok linii czasu zarejestrowanej przez tablicę andon Vorne XL pokazano na poniższym zdjęciu.

 

2. Rozszerzenie funkcjonalności
systemu andon Vorne XL

Wiele firm decyduje się rozszerzenie funkcjonalności tablic i traktowanie ich jako kompleksowego narzędzia do prowadzenia analiz biznesowych i rozwojowych oraz integracji z pozostałymi systemami komputerowymi działającymi w przedsiębiorstwie. Rozwój systemu andon opiera się na kilku dodatkowych modułach rozumianych jako narzędzia wspierające instalowane na serwerze przedsiębiorstwa.

Pierwsza grupa narzędzi rozwijających możliwości tablic andon firmy Vorne skupia się na gromadzeniu danych historycznych na wspólnym serwerze bazodanowym. Wsparcie w tym zakresie jest uzasadnione, ponieważ pojedyncza tablica gromadzi dane historyczne tylko w obrębie monitorowanego obszaru produkcyjnego. Gdy zachodzi potrzeba porównania danych historycznych z wielu obszarów produkcyjnych, wówczas niewystarczająca staje się taka analiza „tablica po tablicy”. Bazując na danych historycznych zgromadzonych ze wszystkich tablic w jednym miejscu (na serwerze bazodanowym), narzędzie o nazwie OEE Studio wyświetla zindywidualizowane raporty produkcyjne przygotowane przez końcowego użytkownika. Przykładowy wygląd raportu z systemu OEE Studio pokazano poniżej.

Druga grupa narzędzi rozwijających możliwości tablic andon firmy Vorne integruje tablice z innymi systemami komputerowymi działającymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przykładem takiej integracji jest połączenie tablic andon z systemem ERP w zakresie przekazywania informacji z systemu ERP do tablic według kolejki realizacji zleceń produkcyjnych w monitorowanym obszarze produkcyjnym. Operator pracujący w obszarze bazuje na informacjach zleceniowych pokazywanych na wyświetlaczu tablicy. Przykładowy wygląd wyświetlacza z danymi zleceniowymi zaimportowanymi bezpośrednio z systemu ERP pokazano poniżej.

Tablica jest więc narzędziem pośredniczącym w komunikacji pomiędzy planistą a operatorem. Istnieje również możliwość dwustronnej integracji tablic z systemami komputerowymi. Na przykład tablica również może przekazywać zgromadzone dane historyczne do systemu ERP w zakresie np. raportu realizacji zleceń produkcyjnych czy raportu awaryjności maszyn produkcyjnych czy raportu awaryjności maszyn. 

3. Ścieżka rozwoju projektu wdrożenia tablic andon Vorne XL

TQMsoft jako firma wdrażająca systemy andon w europejskich przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branży (w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Litwie) wypracowała pewien standard implementacji tego typu rozwiązań. Polega on na wieloetapowym podejściu do wdrożenia systemu andon, przy czym zawsze w pierwszym etapie proponowany jest dwumiesięczny okres testowy, w którym wypożycza się pojedynczą tablicę. Na etapie testowym wdrożenia (w tzw. okresie pilotażowym) przedsiębiorstwo otrzymuje tablicę na okres próbny z pełnym wsparciem technicznym i merytorycznym. TQMsoft świadczy wówczas usługi instalacyjno-konfiguracyjno-szkoleniowe, aby najlepiej przygotować przedsiębiorstwo do szerszego wdrożenia systemu andon po jego wcześniejszym przetestowaniu.

Gdy przedsiębiorstwo produkcyjne zdecyduje się na implementację rozwiązania opartego na tablicach andon firmy Vorne, w drugim etapie wdrożenia przystępuje się do instalacji większej liczby tablic, aby monitorować najważniejsze obszary produkcyjne dla przedsiębiorstwa. Kolejne tablice mogą być wdrażane pojedynczo lub grupowo. Z punktu widzenia trudności implementacji nie ma większego znaczenia, które podejście wybrać, bardziej jest to związane z budżetem przewidzianym na wdrożenie systemu andon. Jednakże im więcej tablic jest wdrożonych w systemie produkcyjnym, tym trudniej jest zarządzać danymi historycznymi pochodzącymi z wielu tablic.

Trzeci etap wdrożenia systemu andon jest więc naturalnym następstwem rozwoju tego systemu o automatyczne zbieranie danych historycznych z tablic i gromadzenie ich we wspólnym serwerze bazodanowym. Ten etap wdrożenia wymaga od przedsiębiorstwa przygotowania serwera bazodanowego z zainstalowaną bazą danych MS SQL Server (wersja oraz generacja bazy danych jest dowolna). W ramach trzeciego etapu instaluje się oprogramowanie serwerowe służące do automatycznego pobierania danych historycznych z tablic oraz oprogramowanie rozszerzające funkcjonalność systemu andon o zaawansowane raportowanie efektywności produkcji (OEE Studio) oraz mechanizmy powiadamiania (OEE Alert).

Czwarty i ostatni etap wdrożenia systemu andon to jego integracja z zewnętrznymi systemami komputerowymi wdrożonymi również w przedsiębiorstwie. Na tym etapie konsultanci i inżynierowie TQMsoft współpracują z zarządzającymi projektem od strony przedsiębiorstwa przy wypracowaniu najwłaściwszego modelu wymiany danych pomiędzy systemami oraz ich prezentacji np. na wyświetlaczach tablic. Jest to zarazem etap wieńczący rozwój systemu andon w przedsiębiorstwie. Po tym etapie można stwierdzić, że przedsiębiorstwo ma w pełni funkcjonalne rozwiązanie do monitorowania efektywności produkcji.

4. Podsumowanie

System andon ma ogromne możliwości w zakresie monitorowania wydajności i efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych. Niniejszy artykuł miał na celu naświetlić takie rozwiązane oparte na tablicach andon firmy Vorne XL, które z powodzeniem są wdrażane przez TQMsoft od roku 2011 w krajach europejskich. Wiele z wdrożeń przy wsparciu TQMsoft zakończonych jest sukcesem, którym jest zadowolenie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach produkcyjnych mierzone poprawą efektywności produkcji w skali procentowej. Poprawa wartości podstawowego wskaźnika mierzonego przez system andon, czyli OEE, mieści się średnio w zakresie 10-25%. W aspekcie finansowym jest to niejednokrotnie wielki skok, gdyż przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie zysku przedsiębiorstw bez konieczności prowadzenia inwestycji w dodatkowe środki produkcji. W kolejnym artykule z cyklu publikacji na temat systemu andon zostanie przedstawiony przykład wdrożenia tego systemu w oparciu o kroki wdrożeniowe zgodnie z przedstawioną ścieżką rozwoju systemu andon opisaną w punkcie trzecim powyżej.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 3-1/2020

Produkcja i łańcuch dostaw: nowe rozwiązania w nowej rzeczywistości

Aktualnie firmy mierzą się z wyzwaniami, które trudno było przewidzieć w strategiach. Po początkowym szoku nadszedł czas na działania i wdrożenie zmian, które pomogą organizacjom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Już teraz można zaobserwować ruchy, które mogą być pozytywnym sygnałem dla wielu przedsiębiorstw, a wśród nich m.in. wzrost zainteresowania przenoszeniem centrów usług wspólnych do Polski czy poszukiwanie dostawców bliżej rynków zbytu. O tym, jak zmieni się branża produkcji, opowiadają eksperci z firmy rekrutacyjnej Michael Page.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 3-1/2020

Czy przemysł może zyskać na pracy zdalnej?

Nowe technologie.jpg

Zdalny monitoring stanu urządzeń produkcyjnych, serwisowanie maszyn na odległość? To możliwe. W dobie Przemysłu 4.0 coraz więcej zakładów produkcyjnych korzysta z nowych technologii, wyraźnie redukujących w poszczególnych branżach przestój i straty związane z walką z epidemią.

Czytaj więcej

Czy warto robotyzować procesy? Jak właściwie dobrać robota przemysłowego do sterowania procesami?

MiP_3_94.jpg

Zalet wynikających ze stosowania robotów przemysłowych jest wiele. Stąd też robotami interesuje się coraz więcej branż przemysłu. Dzięki robotom wiele czynności, które były wykonywane ręcznie jest realizowanych w sposób automatyczny.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama