Wybór właściwego systemu klasy WMS jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. Błędny wybór może spowodować, że cele nie zostaną zrealizowane, a koszty przekroczą potencjalne korzyści.

Wybór systemu WMS w czterech krokach

Firma, decydując się na wymianę systemu, oczekuje konkretnych korzyści, takich jak:

 • usprawnienie procesów magazynowych,
 • pozyskanie dokładnych danych,
 • zmniejszenie kosztów logistyki,
 • poprawę ogólnej efektywności firmy,
 • poprawę jakości i terminowości dostaw,
 • skrócenie czasu dostaw.

Błędny wybór może spowodować, że cele nie zostaną zrealizowane, a koszty przekroczą potencjalne korzyści.

Wymagania biznesowe wpływają z kolei na wymagania techniczne. Systemy klasy WMS muszą zagwarantować ciągłość pracy magazynu, co z kolei przekłada się na wymaganie wysokiej niezawodności oraz bardzo krótkich przerw technologicznych. System taki musi spełnić restrykcyjne wymagania wydajnościowe oraz cechować się odpowiednią pojemnością, ze względu na potrzebę przetworzenia relatywnie dużych wolumenów danych w krótkim czasie oraz przechowania informacji archiwalnej w dłuższych okresach.

WMS-y mogą współpracować z różnymi rodzajami systemów w organizacji. Rodzi to z kolei potrzebę zapewnienia odpowiedniej architektury, otwartości oraz przepustowości danych.

Podejmując decyzję o wymianie systemu w przyszłości, nie należy zapominać o historii firmy. Organizacja pracy jest istotnym czynnikiem wpływającym na wybór systemu zarządzania magazynem. Decyzja o wdrożeniu WMS wpłynie na inne procesy logistyczne i biznesowe oraz organizację pracy. Wybierając WMS należy ocenić gotowość danej organizacji do zmian. Założenie, że po wdrożeniu WMS inne procesy nie ulegną istotnym zmianom, zawęża liczbę dostępnych na rynku opcji oraz wymusza staranne dopasowanie WMS do istniejącej organizacji.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wybór WMS jest niepowtarzalność danej organizacji. Na pewnym poziomie szczegółowości procesy lub czynności magazynowe mogą być unikatowe nawet w porównaniu do podmiotów działających w tej samej branży. Szczególnie trudne jest zastąpienie istniejącego systemu innym WMS-em, ze względu na konieczność wpięcia nowego bytu w istniejące procesy biznesowe i logistyczne, które były dostosowywane do potrzeb przez lata. Znacznie łatwiej jest dokonać wyboru systemu w firmie, która pierwszy raz wdraża system do zarządzania magazynem. W takiej sytuacji może skorzystać z gotowych rozwiązań, które po uruchomieniu będą optymalizowane.

Biorąc pod uwagę te kryteria, proces wyboru systemu do zarządzania magazynem jest poważnym przedsięwzięciem, które jest czasochłonne i kosztowne. W skrajnym wypadku konsekwencją niewłaściwego wyboru systemu do zarządzania magazynem mogą być nieoptymalne procesy lub konieczność ponownego wdrożenia, co może znacząco wpłynąć na wyniki firmy.

W jaki sposób dokonać wyboru?

Oczywiście, jak w każdym przypadku, należy zacząć od analizy potrzeb, a następnie określić wymagania, uwzględniając kryteria biznesowe, techniczne i organizacyjne. Następnym krokiem jest porównanie wymagań z oferowanymi przez rynek systemami. Niestety, porównanie takie jest bardzo trudne ze względu na liczbę oferowanych rozwiązań oraz jakość informacji:

 1. na rynku jest relatywnie dużo systemów służących do zarządzania magazynami,
 2. do oceny zgodności z wymaganiami konieczna jest wiedza na temat każdego rozważanego systemu,
 3. informacje handlowe mogą odbiegać od rzeczywistości,
 4. podobne rozwiązania funkcjonalne mogą się istotnie różnić detalami uniemożliwiającymi ich porównanie.

Można również skorzystać z doświadczeń innych podmiotów z branży, ale taki wybór również może być obarczony błędem wynikającym m.in. z:

 • innych założeń lub celów,
 • specyfiki wymagań,
 • niepowtarzalnych doświadczeń i ograniczeń,
 • niechęcią dzielenia się know-how.

Optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa wyspecjalizowanych podmiotów prowadzących działalność badawczą na rynku logistyki magazynowej. Niestety, w naszych warunkach takie rozwiązanie również jest obarczone wadą wspólną dla całego rynku w Polsce – mianowicie relatywnie niewielkim doświadczeniem.

Metodą, która może pomóc w tej sytuacji jest skorzystanie z praktyk wypracowanych przez bogatszy w doświadczenia rynek niemiecki. Istnieje rozwiązanie, które pozwoli dokonać przeglądu dostępnych na rynku systemów klasy WMS w relatywnie krótkim czasie nie narażając firmy na zbędne koszty.

W celu dokonania wstępnej selekcji systemu klasy WMS można wykorzystać portal internetowy The WMS Online Selection.

Czym jest The WMS Online Selection?

Narzędzie to pomoże w dokonaniu wyboru w czterech krokach:

 1. Wstępna selekcja
 2. Szczegółowa selekcja
 3. Ewaluacja
 4. Prezentacja wyników

Portal oferuje trzy poziomy dostępu dla klientów: wersję Ekspres, wersję Premium oraz dostęp dla wyższych uczelni. Proces selekcji jest raczej intuicyjny. Twórcy portalu udostępnili przewodnik użytkownika oraz zapewniają wsparcie. Wyniki ewaluacji można zapisywać. Portal udostępnia graficzną prezentację wyników do pobrania (w wersji Premium). Ze względu na ograniczenia wersji Ekspres praktyczne znaczenie dla biznesu ma wyłącznie wersja Premium.

Wersja Ekspres (Express Version)

Jest to bezpłatna wersja, która daje dostęp do ograniczonej listy cech i funkcjonalności systemów klasy WMS zgromadzonych w bazie portalu. Wersja Ekspres ma również istotne ograniczenia funkcjonalne, w tym m.in. ograniczenie ewaluacji do jednej oraz brak pełnej prezentacji wyników. Powyższe ograniczenia w zasadzie wykluczają wykorzystanie tej wersji portalu w praktyce.

Wersja Premium (Premium Version)

Wersja Premium jest płatna, ale oferuje szerszy zakres dostępnych informacji o analizowanych systemach oraz więcej przydatnych funkcji. Wersja ta umożliwia m.in. wykonanie wielu ewaluacji oraz umożliwia graficzną prezentację wyników. Cena za korzystanie z portalu w wersji Premium nie wpływa istotnie na koszty typowego wdrożenia WMS, więc warto rozważyć skorzystanie z tej opcji.

Baza systemów

Portal WMS Online Selection oferuje możliwość wyboru spośród 89 systemów. Niestety, ze względu na kraj pochodzenia można się spodziewać, że wybór jest ograniczony do rozwiązań oferowanych na rynku niemieckim. Jednakże fakt ten nie wyklucza przydatności tego rozwiązania w polskich warunkach z następujących powodów:

 • poza nielicznymi wyjątkami, cechy systemów klasy WMS są wspólne w Polsce i w pozostałej części Europy,
 • wiele z rozwiązań dostępnych na rynku niemieckim jest również oferowanych w Polsce,
 • wiedza nabyta w ten sposób przyda się przy analizie ofert polskich dostawców oprogramowania.

Niemiecki rynek systemów klasy WMS ma jeszcze tę cechę, że systemy są w pewnym stopniu znormalizowane, zaś wymagania co do ich funkcjonalności opisane są w odpowiednich normach.

W rezultacie przeprowadzenia selekcji użytkownik otrzymuje listę rozwiązań, które są funkcjonalnie dopasowane do indywidualnie zdefiniowanych wymagań. Ponadto do pobrania jest dostępna dokumentacja systemów WMS. Niewątpliwą zaletą portalu jest bieżąca aktualizacja danych o systemach oraz walidacja informacji dostarczanych przez producentów oprogramowania.

 1. Wstępna selekcja

  Pierwszym krokiem w wyborze jest zdefiniowanie kryteriów wykluczających, na podstawie których dokonywana jest wstępna selekcja. Są to tzw. wymagania must have dla przyszłego systemu zarządzania magazynem. W tym kroku zdefiniowanych jest kilkadziesiąt bardzo ogólnych kryteriów. Kryteria dotyczą zarówno dostawców, jak i systemów. Wybór odpowiednich opcji wyeliminuje z dalszego procesu produkty, które nie spełniają podstawowych wymagań.

 2. Szczegółowa selekcja

  Drugim krokiem selekcji systemów klasy WMS jest wybór szczegółowych cech, które ma spełniać przyszły system. Cechy są opisane i pogrupowane funkcjonalnie. Definiowanie wymagań odbywa się poprzez wybór od ogółu do szczegółu, gdzie można „przeklikać” się od grupy cech do szczegółowych funkcjonalności. Na przykład, w grupie cech: „Funkcje podstawowe: zarządzanie” znajduje się lista funkcji służących do zarządzania magazynem, które po kolejnym kliknięciu rozwijane są do listy szczegółowych funkcji.

  Poszczególne grupy cech lub pojedyncze funkcjonalności można zdefiniować jako wymagane lub niewymagane oraz określić ich wagę, która będzie uwzględniana przy wyborze przyszłego WMS. W wersji Express wybór wagi ogranicza się do wyboru, czy dana cecha ma być brana pod uwagę, czy nie. Rzeczywiste znaczenie wagi jest dostępne jedynie w wersji Premium. W standardzie portal oferuje skalę wag od 1 do 5. W wersji Express liczba dostępnych cech systemu jest również istotnie ograniczona.

  W udostępnionej na portalu instrukcji obsługi jest zamieszczona dodatkowa informacja, jak działają wagi. Jest to przydatna informacja dla dociekliwego użytkownika, ponieważ zwiększa transparentność wyboru i pozwala lepiej dopasować wynik selekcji do potrzeb.

 3. Ewaluacja

  Po zdefiniowaniu cech można przystąpić do ewaluacji. W jej trakcie portal dobiera systemy spełniające kryteria określone przez użytkownika w krokach 1 i 2, z uwzględnieniem nadanych wag. Użytkownik ma również możliwość ograniczenia listy produktów, które będą podlegały dalszej ewaluacji, pomimo że spełniają zdefiniowane wymagania.

 4. Prezentacja wyników

Wyniki prezentowane są w postaci graficznej. Celem prezentacji wyników jest pokazanie stopnia dopasowania poszczególnych produktów do zdefiniowanych kryteriów.

Użytkownik ma do dyspozycji następujące propozycje:

 • ogólny przegląd selekcji,
 • porównanie systemów na poziomie poszczególnych funkcji,
 • przegląd funkcji pokazujący minimalne, średnie oraz maksymalne dopasowanie analizowanych systemów,
 • przegląd wartości średnich, prezentujących jak bardzo każdy produkt różni się od wartości średniej,
 • Best-in-Class, czyli najlepsze produkty dla każdej grupy funkcji z uwzględnieniem wag.

Oprócz graficznej formy prezentacja oferuje również dodatkowe funkcje, w tym: dostęp do informacji na temat referencyjnych projektów, kontakt z dostawcami systemów, porównanie funkcjonalności ewaluowanych systemów, możliwość pobrania prezentacji w formie PDF.

Czy wybór WMS Online Selection jest wystarczający do podjęcia decyzji?

Oczywiście metoda ta, jak każda inna, jest na tyle dobra, na ile dobrze zdefiniowane są kryteria, będące podstawą do ewaluacji. Dlatego podstawą do przeprowadzenia wyboru jest dogłębna analiza potrzeb oraz właściwe zdefiniowanie celów i wymagań.

Wykorzystanie narzędzia WMS Online Selection może zostać wykorzystane do przeglądu rynku oraz wstępnej selekcji systemu z dostępnych propozycji. Narzędzie to może być również formą przewodnika, który pomoże w zdefiniowaniu własnych wymagań oraz kryteriów podejmowania decyzji opartych na indywidualnych doświadczeniach firmy.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

Bibliografia

 1. http://www.warehouse-logistics.com/en/wms-online-selection.html
 

 

Zobacz również

Cel: zero awarii. W dążeniu do najlepszego wyniku produkcyjnego

Cel: zero awarii. W dążeniu do najlepszego wyniku produkcyjnego

Obecna sytuacja ,,ciągnącej się” pandemii wymusza ciągłe poszukiwanie optymalizacji procesów. Nierozerwalnie związana z optymalizacją redukcja kosztów jest jednym z zagadnień, które nurtuje większość pracodawców. Przedsiębiorstwa dostarczające części dla branży motoryzacyjnej mocno odczuły skutki lockdownu. Procesy produkcyjne mające często wady, w których awarie maszyn są nieprzewidywalne, pogłębiają w znacznym stopniu i tak problematyczne aspekty produkcji. Bezproduktywny czas wynikający ze zmniejszonych wywołań klientów, wzmocniony dodatkowo licznymi i częstymi awariami urasta do rangi problemu, z którym należy się jak najszybciej zmierzyć.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 3/2020

Podwójne podium DB Schenker w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Podwójne podium DB Schenker w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Koźmiński Business Hub ogłosił wyniki Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020 - DB Schenker w gronie liderów w ujęciu generalnym i branżowym.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama